Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

@Suusies.nl is een eenmanszaak die zicht richt op het verzorgen van online coaching en training aan consumenten, een en ander in de meest ruime zin.

 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van @Suusies.nl en @Suusies.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen @Suusies.nl en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door @Suusies.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende online coaching en training, alsmede alle andere door @Suusies.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.suusies.nl. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de overige websites van @Suusies.nl, te weten www.susannebrouwers.nl en www.susan-members.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
 
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en @Suusies.nl gesloten Overeenkomsten waarbij @Suusies.nl Diensten aanbiedt of producten levert.

 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met @Suusies.nl overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.


Artikel 3 De Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • De Klant kan contact opnemen met @Suusies.nl via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. @Suusies.nl zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een link versturen om de bestelling mogelijk te maken. De Overeenkomst komt pas tot stand door het plaatsen van een bestelling en betaling hiervan.
 • Klant kan tevens rechtstreeks bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 • De overeenkomst kan ook tot stand komen door inschrijving middels een inschrijfformulier.
 • Als @Suusies.nl een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. @Suusies.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van @Suusies.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij @Suusies.nl deze schriftelijk bevestigt.
 • Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door @Suusies.nl.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 • @Suusies.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 • @Suusies.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Bij het inschakelen van derden zal @Suusies.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door @Suusies.nl worden doorbelast aan Klant.  
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan @Suusies.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan @Suusies.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan @Suusies.nl zijn verstrekt, heeft @Suusies.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 • De Klant draagt er zorg voor dat @Suusies.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant @Suusies.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. @Suusies.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • @Suusies.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat @Suusies.nl goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Voorts is @Suusies.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is @Suusies.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 6 Annulering

 • Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling of betaling via de betaallink is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door @Suusies.nl.
 • Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product of de Dienst verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 • Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 • Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 • @Suusies.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Betaling geschiedt via bankoverschrijving.
 • De betaling dient binnen 14 dagen na facturatie te geschieden, indien er gebruik wordt gemaakt van termijnbetalingen.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan @Suusies.nl mede te delen.
 • Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien @Suusies.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 8 Verzending en bezorging

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending van de inloggegevens direct plaats na betaling.
 • Indien een bestelling, waaronder begrepen inloggegevens, kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 • De levertermijn van @Suusies.nl is afhankelijk van de bestelling.


Artikel 9 Retournering

 • Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 • Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
 • Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt @Suusies.nl dit dan ook na te laten.
 • Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 • Indien Klant de bestelling wenst te retournering dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. @Suusies.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • De levertermijn als genoemd in artikel 8 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is @Suusies.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is @Suusies.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 • @Suusies.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van @Suusies.nl, verleent de Klant de bevoegdheid aan @Suusies.nl om, als een door @Suusies.nl ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 • @Suusies.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 • @Suusies.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 • @Suusies.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 • De Klant vrijwaart @Suusies.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 • Indien @Suusies.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van @Suusies.nl met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van @Suusies.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien @Suusies.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van @Suusies.nl.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van @Suusies.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van @Suusies.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van @Suusies.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal @Suusies.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die @Suusies.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 • Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. @Suusies.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@suusies.nl of telefonisch te melden via 06-51070220.

Artikel 14 Identiteit van @Suusies.nl

 • @Suusies.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72789557 en draagt btw-identificatienummer NL001884849B83. @Suusies.nl is gevestigd aan Leidijk 52 (6681 TP) te Bemmel.
 • @Suusies.nl is per e-mail te bereiken via info@suusies.nl of middels de Website www.suusies.nl en telefonisch op 06-51070220.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen @Suusies.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen @Suusies.nl en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, zittingsplaats Nijmegen.


Artikel 16 Slotbepalingen

 • Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de Website www.suusies.nl.

Copyright 2019 @Suusies.nl | Algemene voorwaarden l Privacy Statement | Cookiebeleid

>